Algemene voorwaarden

Tantan creaties 
Grensstraat 11 
2950 Kapellen 
 
Email: info@tantancreaties.be 
Ondernemingsnummer: 0732.901.514 
Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting (btw) 

Artikel 1: Toepassing en goedkeuring algemene voorwaarden

 • De bestelling en verkoop van handgemaakte producten via www.tantancreaties.be wordt u aangeboden door An Van Bouwel. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van de verkoper.
 • De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd via de webshop.
 • Door het plaatsen van een bestelling via www.tantancreaties.be verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden.
 • Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Tantan creaties worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Tantan creaties ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2: Het aanbod

 • Alle aanbiedingen van Tantan creaties zijn vrijblijvend en Tantan creaties behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Tantan creaties zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 • Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 • De productfoto’s op deze website zijn zo representatief als mogelijk voor het item. Sommige producten kunnen enigszins afwijken van keur door toedoen van scherminstellingen, lichtinval, …. Alle goederen zijn voor particulier gebruik.

Artikel 3: De overeenkomst

 • Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling bij Tantan creaties. Tantan creaties is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Tantan creaties dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 • De bestelde artikelen blijven exclusieve eigendom van Tantan creaties tot volledige betaling van het verschuldigd bedrag. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de koper vanaf de levering is geschied. De koper verbindt zich ertoe indien nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Tantan creaties te wijzen bv. aan derden die op de niet geheel betaalde artikel beslag wilt leggen.

Artikel 4: Herroepingsrecht

 • U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product in oorspronkelijke staat en originele verpakking retour te sturen. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor rekening van u, de koper. Om gebruik te maken van dit recht kunt u gebruik maken van het retourformulier of contact met ons opnemen via info@tantancreaties.be
  Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
 • Wij behouden ons het recht om retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij het vermoeden van schade aangebracht door de koper.

Artikel 5: De prijs

 • De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro, per stuk (tenzij anders aangegeven) en exclusief verzendkosten.
 • Tantan creaties behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Tantan creaties niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 • Alle bestelde artikelen via de webshop blijven in het bezit van Tantan creaties totdat de volledige betaling doorgevoerd en ontvangen is.

Artikel 6: Conformiteit en Garantie

 • De artikelen van Tantan creaties zijn met veel zorg handgemaakt. Als er toch iets mis blijkt te zijn met het artikel kan de koper dit binnen de 14 dagen na ontvangst terugsturen of bezorgen aan Tantan creaties.
 • Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij levering, moet onmiddellijk worden gemeld. Zo niet kunnen de rechten in verband met terugsturen vervallen.
 • Er is geen garantie op de schade en beschadiging door gebruik van de artikelen.
 • Tantan creaties staat ervoor in dat de artikelen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 • Terugzending van de artikelen dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

Artikel 7: Levering en uitvoering

 • Tantan creaties zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Tantan creaties kenbaar heeft gemaakt.
 • Tantan creaties zal geaccepteerde bestellingen met spoed uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk binnen 1 week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft echter geen recht op een schadevergoeding.
 • Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. Tantan creaties kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen buiten haar wil om.
 • In geval van ontbinding zal Tantan creaties het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Tantan creaties zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De consument heeft de keuze om het vervangend artikel al dan niet te aanvaarden. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Tantan creaties tot het moment van bezorging aan de consument.
 • Tantan creaties kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor fouten die de koper heeft begaan bij het ingeven van lever – en/of facturatieadres.
 • Voor alle verzendingen inpak verwerk en verzendkosten aangerekend van 6,23 euro aankopen boven 70 euro betalen geen verzendkosten.
 • Tantan creaties levert enkel nationaal en steeds met een unieke track en trace code via Bpost

Artikel 8: Betaling

 • Tantan creaties voorziet in de webshop onderstaande betalingsmogelijkheden:
  • Overschrijving op rekeningnummer: BE33 0689 3527 5946
  • Cash betalen bij ophalen (na afspraak)
  • via online betaalmogelijkheden in de webshop
 • Tantan creaties verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de online webwinkel en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.

Artikel 9: Klachtenregeling

 • Tantan creaties beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Eventuele gebreken of klachten dienen binnen de 14 dagen na levering aan Tantan creaties schriftelijk worden gemeld.
 • Bij Tantan creaties worden ingediende klachten binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • Bij klachten dient de consument zich allereerst te wenden tot Tantan creaties. Klachten kunnen ook gemeld worden via het Europees ODR platform ec.europa.eu/consumers/odr
 • Een klacht schort de verplichtingen van Tantan creaties niet op tenzij Tantan creaties schriftelijk anders aangeeft.
 • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Tantan creaties, zal Tantan creaties de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 10: Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen Tantan creaties en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Artikel 11: Overmacht

 • Tantan creaties is niet aansprakelijk indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen zoals vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers, gebreken in transportmiddelen, stakingen bij Bpost,…
 • Tantan creaties behoudt zich in deze gevallen het recht om haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een boete of schadevergoeding is in deze gevallen niet van toepassing.